FERM PER LA VITA

Il batten è in segn dal plaschair da la vita. Cun el beneventain nus cun affecziun, il pli savens in uffant, sin terra, en la famiglia ed en nossa cuminanza cristiana. Nus engraziain per il miracul da la vita ed implorain da Dieu benedicziun e ventira. Tar il batten segna il plevon u la plevonessa il frunt da l’uffant trais giadas cun aua: Nus battegiain sin il num dal Bab, dal Figl e dal Spiert sogn.

L’uffant retschaiva tar ses batten in vers or da la bibla ed en blers lieus er ina chandaila da batten sin sia via atras la vita. Ils geniturs empermettan d’educar lur uffant a moda cristiana. Il ritual dal batten vegn menziunaus gia el Nov Testament. Jesus sez è er vegnì battegià, ed el ha ordinà als giuvnals da battegiar. En la baselgia evangelica refurmada è il batten in sacrament.

Sche Vus vulais battegiar Voss uffant, contactai p. pl. il plevon u la plevonessa da Vossa plaiv. En connex cun ina scuntrada vegn discutà dal decurs da la ceremonia da batten e Vus pudais importar Vossas immaginaziuns e giavischs. Igl è er pussaivel da battegiar creschids e da benedir uffants.